Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu w pakiecie LibreOffice)

Funkcjami pakietu LibreOffice można sterować bez użycia myszy - za pomocą klawiatury.

Na głównej stronie pomocy każdego modułu (na przykład na głównej stronie pomocy programu LibreOffice Writer lub LibreOffice Calc) dostępne jest łącze do informacji o skrótach klawiaturowych dostępnych dla tego modułu.

Ponadto pod hasłem "Ułatwienia dostępu" można znaleźć instrukcję objaśniającą krok po kroku sposób sterowania wybranym modułem bez użycia myszy.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.

Obsługa interfejsu użytkownika pakietu LibreOffice bez użycia myszy

Uaktywnianie paska menu, paska narzędzi, okien i dokumentu

Kolejne naciśnięcia klawisza F6 powodują przechodzenie do następujących obiektów:

 • pasek menu,

 • każdy pasek narzędzi od góry do dołu i od lewej do prawej,

 • każde wolne okno od lewej do prawej,

 • dokument

Aby przełączać się między obiektami w odwrotnym kierunku, naciskaj kombinację klawiszy Shift+F6.

Naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby przejść do dokumentu.

Aby przejść do paska menu (lub z niego wyjść), naciśnij klawisz F10.

Klawisz Escape powoduje zamknięcie podmenu, paska narzędzi lub bieżącego wolnego okna.

Wywoływanie polecenia menu

Naciśnij klawisz Alt, F6 lub F10, aby wybrać pierwsze menu (menu Plik). Naciśnięcie klawisza strzałki w prawo powoduje wybranie kolejnego menu na prawo od bieżącej pozycji. Naciśnięcie klawisza strzałki w lewo powoduje wybranie poprzedniego menu.

Naciśnięcie strzałki w dół powoduje otwarcie wybranego menu. Kolejne naciśnięcia strzałek w dół lub w górę powodują przechodzenie do kolejnych poleceń menu. Naciśnięcie strzałki w prawo powoduje otwarcie podmenu (o ile takie jest dostępne).

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wykonanie polecenia menu.

Wykonywanie polecenia przypisanego do ikony

Naciskaj klawisz F6 aż do wybrania pierwszej ikony na pasku narzędzi. Za pomocą strzałek w prawo i w lewo wybierz ikonę na poziomym pasku narzędzi. Za pomocą strzałek w dół lub w górę można także wybrać ikonę na pasku pionowym. Klawisz Home powoduje wybranie pierwszej ikony paska narzędzi, a klawisz End - ostatniej.

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wywołanie zaznaczonej ikony. Jeżeli zaznaczona ikona standardowo wymaga wykonania kolejnej czynności za pomocą myszy, na przykład wstawienia prostokąta, wówczas naciśnięcie klawisza Enter nie wystarcza: w takim przypadku naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Enter.

 • Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter na ikonie tworzenia obiektu rysunkowego. Obiekt rysunkowy o domyślnym rozmiarze zostanie umieszczony po środku widoku.

 • Naciśnij klawisze Ctrl+Enter na narzędziu wyboru, aby zaznaczyć pierwszy obiekt rysunkowy w dokumencie. Jeżeli chcesz edytować zaznaczony obiekt rysunkowy, zmieniać jego rozmiar lub go przenosić, najpierw naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby ustawić fokus na dokumencie.

Jeśli pasek narzędzi nie mieści się na ekranie, na jego prawym lub dolnym końcu jest widoczna specjalna ikona. Aby zobaczyć pozostałe ikony, należy wybrać pasek narzędzi i nacisnąć klawisz PageUp lub PageDown.

Wskazówki dotyczące pasków narzędzi

Naciśnięcie strzałki w dół lub w prawo otwiera wybrany pasek narzędzi. Ta czynność odpowiada kliknięciu myszą. Wewnątrz paska narzędzi można poruszać się za pomocą klawiszy strzałek w prawo lub w lewo. Klawisze Home i End powodują wybranie odpowiednio pierwszej i ostatniej ikony paska narzędzi.

Naciśnięcie klawisza Esc zamyka pasek narzędzi. Przeniesienie paska narzędzi bez użycia myszy nie jest możliwe.

Wybór pozycji z pola kombi

Pole kombi

Wybierz pole kombi. Naciśnij klawisz Enter.

Za pomocą klawisza strzałki w dół lub w górę albo Page Down lub Page Up przewiń zawartość listy pola kombi w dół lub w górę. Naciśnięcie klawisza Home powoduje zaznaczenie pierwszej pozycji, a klawisza End - ostatniej.

Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wykonanie wybranej pozycji.

Wybieranie elementów tabel

W niektórych oknach, oknach dialogowych oraz w polu formantu tabeli dane można wybierać z tabel. Tak jest na przykład w prawej części widoku źródła danych. Do wybierania elementów tych tabel służą następujące klawisze:

 • Spacja: zaznacza wiersz lub anuluje zaznaczenie z wyjątkiem sytuacji, gdy bieżąca komórka znajduje się w trybie edycji.

 • Ctrl+spacja: powoduje przełączenie między zaznaczeniem bieżącego wiersza i anulowaniem tego zaznaczenia.

 • Ctrl+Shift+spacja: powoduje przełączenie między zaznaczeniem bieżącej kolumny i anulowaniem tego zaznaczenia.

 • Alt+strzałka w górę lub Alt+strzałka w dół: powoduje przeniesienie separatora podziału okna między tabelą i formularzem (na przykład w bibliograficznej bazie danych).

 • W formancie tabeli lub w widoku źródła danych klawisz Tab służy do przechodzenia do następnej kolumny. Aby przejść do kolejnego formantu, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Tab. Aby przejść do poprzedniego formantu, naciśnij kombinację klawiszy Shift+Ctrl+Tab.

Rozmiar i pozycja okien i okien dialogowych

 1. Najpierw naciśnij kombinację klawiszy Alt+spacja.

  Zostanie otwarte menu systemowe zawierające takie polecenia, jak PrzenieśRozmiar i Zamknij.

 2. Wybierz polecenie (strzałka w dół, a następnie Enter).

 3. Za pomocą strzałek przenieś lub zmień rozmiar okna dialogowego lub okna.

 4. Zatwierdź zmianę, naciskając klawisz Enter. Naciśnięcie klawisza Esc anuluje wprowadzone zmiany.

Dokowanie i oddokowanie okien i pasków narzędzi

 1. Naciskaj klawisz F6 aż do zaznaczenia okna lub paska narzędzi.

 2. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+F10.

Zaznaczanie obiektów

Aby zaznaczyć pierwszy obiekt w bieżącym dokumencie, naciśnij kombinację klawiszy Shift+F4. Gdy obiekt zostanie zaznaczony, naciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć następny lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do edycji tekstu.

Edycja obiektów

Wybrany obiekt OLE można uaktywnić klawiszem Enter.

Edycja pozycji i rozmiaru obiektów

 • Naciśnięcie klawisza strzałki powoduje przesunięcie zaznaczonego obiektu o jedną pozycję na siatce.

  Aby ustawić jednostki rozdzielczości siatki, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – LibreOffice Writer – Siatka w sekcji Rozdzielczość. Wpisanie wartości większej od 1 w sekcji Podział powoduje, że przesunięcie wybranego obiektu o jedną pozycję na siatce wymaga naciśnięcia klawisza strzałki tyle razy, ile wynosi wprowadzona wartość.

 • Aby przemieszczać obiekt po jednym pikselu, użyj klawisza Alt i klawiszy strzałek.

 • Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Tab, aby przejść do trybu edycji uchwytu. Lewy górny uchwyt jest uchwytem aktywnym i zacznie migać. Użyj kombinacji klawiszy Ctrl+Tab, aby wybrać następny uchwyt. Aby wyjść z trybu edycji uchwytu, naciśnij klawisz Esc.

 • W trybie edycji uchwytów naciśnięcie klawisza strzałki powoduje przesunięcie uchwytu, a tym samym zmianę rozmiaru obiektu.

Edycja kotwic obiektów

Za pomocą klawiszy strzałek można przesuwać kotwice obiektów. Najpierw należy przejść do trybu edycji uchwytów i wybrać kotwicę. W zależności od typów kotwic można je przesuwać w różnych kierunkach.

 1. Wybierz obiekt.

 2. Za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Tab wywołaj tryb edycji uchwytu.

 3. Lewy górny uchwyt zacznie migać. Naciskaj kombinację klawiszy Ctrl+Tab do momentu, aż żaden z uchwytów nie będzie migać. Będzie to oznaczało, że aktywny jest punkt kotwiczenia obiektu. W dokumentach tekstowych można od razu aktywować punkt kotwiczenia, naciskając w tym celu kombinację klawiszy Shift+Ctrl+A.

 4. Przesuń kotwicę za pomocą klawiszy strzałek. Obiekt podąża za kotwicą odpowiednio do ustawień.

Kotwicę zaznaczonego obiektu można zmienić na przykład za pomocą menu kontekstowego obiektu.

 • Jeśli obiekt jest zakotwiczony Do akapitu, naciskanie klawiszy strzałek powoduje przenoszenie obiektu do następnego lub poprzedniego akapitu.

 • Jeśli obiekt jest zakotwiczony Do strony, naciskanie klawiszy Page Up lub Page Down powoduje przenoszenie obiektu do następnej lub poprzedniej strony.

 • Jeśli obiekt jest zakotwiczony Do znaku, naciskanie klawiszy strzałek powoduje przenoszenie obiektu wewnątrz bieżącego akapitu.

 • Jeśli obiekt jest zakotwiczony Jako znak, ikona zakotwiczenia nie jest dostępna. Obiektu nie można przenieść.

 • Jeśli obiekt jest zakotwiczony Do ramki, naciskanie klawiszy strzałek powoduje przenoszenie obiektu do kolejnej ramki w odpowiednim kierunku.

Sterowanie liniami podziału

Dokumenty programów LibreOffice Calc, LibreOffice Draw oraz LibreOffice Impress można podzielić w poziomie lub pionie na niezależne widoki. W każdym z nich może być widoczna inna część dokumentu. Linię podziału można przeciągnąć z paska przewijania do dokumentu za pomocą myszy.

 • Shift+Ctrl+F6: wyświetlenie linii podziału w pozycjach domyślnych i ustawienie fokusu na linii.

 • Klawisze strzałek: przesuwają bieżącą linię podziału o jeden duży krok w odpowiednim kierunku.

 • Shift + klawisze strzałek: przesuwają bieżącą linię podziału o jeden mały krok w odpowiednim kierunku.

 • Delete: usuwa bieżącą linię podziału

 • Shift + Delete: usuwa obie linie podziału

 • Enter: ustawia linie podziału na bieżących pozycjach

 • Escape: przywraca domyślną pozycję bieżącej linii podziału

Sterowanie widokiem źródła danych

Ctrl + Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: przełącza między dokumentem a paskami narzędzi.

+ (klawisz "plus"): rozwija zaznaczoną pozycję w eksploratorze źródła danych.

- (klawisz "minus"): zwija zaznaczoną pozycję w eksploratorze źródła danych.

Ctrl+Shift+E: przełączanie między eksploratorem źródła danych i tabelą.

Skróty klawiaturowe używane w oknie projektu kwerendy

F6: przełącza między paskiem obiektów, widokiem tabeli i obszarem wyboru.

Alt+strzałka w górę lub Alt+strzałka w dół: przesuwanie w górę lub w dół granicy między widokiem tabeli i obszarem zaznaczenia.

Klawisze w widoku tabeli (górna część projektu kwerendy) i w oknie relacji

Ctrl+strzałki: przesuwanie zaznaczonej tabeli w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

Ctrl+Shift+strzałka: zmienianie w widoku tabeli rozmiaru zaznaczonej tabeli.

Del: usuwa wybraną tabelę lub powiązanie z widoku tabeli.

Tab: przełącza między tabelami i powiązaniami w widoku tabeli.

Enter: przy zaznaczonym połączeniu naciśnięcie klawisza Enter otwiera okno dialogowe Właściwości połączenia.

Enter: przy zaznaczonej tabeli naciśnięcie klawisza Enter powoduje wprowadzenie pierwszego pola danych z pola listy do obszaru wyboru.

Klawisze w obszarze wyboru (dolna część projektu kwerendy)

Ctrl+strzałka w lewo lub strzałka w prawo: przemieszczanie kursora o jedną kolumnę w lewo lub w prawo.

Klawisze w oknie projektu tabeli

F6: przełącza między paskiem narzędzi, widokiem kolumny i obszarem właściwości.

Sterowanie edytorem mapy obrazkowej

 • Naciśnij klawisz Tab, aby zaznaczyć ikonę. Jeżeli zaznaczysz jedną z ikon między ikonami Prostokąt a Wielokąt odręczny, po czym naciśniesz kombinację klawiszy Ctrl+Enter, zostanie utworzony obiekt wybranego typu o domyślnym rozmiarze.

 • Naciśnięcie klawisza Enter przy wybranej ikonie Wybierz powoduje ustawienie fokusu w oknie obrazu edytora mapy obrazkowej. Naciśnięcie klawisza Escape powoduje ustawienie fokusu ponownie na ikonach i polach wprowadzania danych.

 • Zaznaczenie ikony Wybierz i naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter spowoduje zaznaczenie pierwszego obiektu w oknie obrazu.

 • Aby włączyć lub wyłączyć tryb edycji punktów wielokątów, należy wybrać ikonę Edycja punktów.

 • Aby wybrać następny punkt, w oknie obrazu należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Tab. Aby wybrać poprzedni punkt, naciśnij kombinację klawiszy Shift+Ctrl+Tab.

 • Aby usunąć zaznaczony obiekt, naciśnij klawisz Delete, gdy fokus znajduje się w oknie obrazu.

Sterowanie Pomocą

Aby wyświetlić rozszerzone wskazówki dla zaznaczonego polecenia, ikony lub formantu, należy nacisnąć kombinację klawiszy Shift+F1.

Nawigacja po głównych stronach pomocy

 • Na głównych stronach pomocy za pomocą klawisza Tab można przejść do następnego hiperłącza, a za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Tab - do poprzedniego.

 • Naciśnięcie klawisza Enter powoduje wykonanie zaznaczonego hiperłącza.

 • Aby powrócić do poprzedniej strony pomocy, należy nacisnąć klawisz Backspace znajdujący się nad klawiszem Enter.

Sterowanie oknem dialogowy importu tekstu (import plików CSV)

Linijka

 • Strzałka w lewo lub w prawo: przejście o jedną pozycję w lewo lub w prawo

 • Ctrl+strzałka w lewo lub Ctrl+strzałka w prawo: przejście do poprzedniego lub następnego podziału

 • Ctrl+Shift+ strzałka w lewo lub Ctrl+Shift + strzałka w prawo: przejście o jeden podział w lewo lub w prawo

 • Home lub End: przejście do pierwszej lub ostatniej wolnej pozycji

 • Ctrl+Home lub Ctrl+End: przejście do pierwszego lub ostatniego podziału

 • Shift+Ctrl+Home lub Shift+Ctrl+End: przenosi podział na pierwszą lub ostatnią pozycję

 • Spacja: wstawia lub usuwa podział

 • Klawisz Insert: wstawia podział (istniejące podziały pozostają niezmienione)

 • Klawisz Delete: usuwa podział

 • Shift+Delete: usuwa wszystkie podziały

 • Strzałka w górę lub w dół: przewija tabelę w dół lub w górę o jeden wiersz

 • Page Up lub Page Down: przewija tabelę w dół lub w górę o jedną stronę

 • Klawisz Escape (podczas przeciągania myszą): anuluje przeciąganie, przenosi podział na poprzednią pozycję

Podgląd

 • Strzałka w lewo lub w prawo: wybiera kolumnę po lewej lub prawej stronie i anuluje dotychczasowe zaznaczenie

 • Ctrl+strzałka w lewo lub Ctrl+strzałka w prawo: przenosi fokus na kolumnę po lewej lub prawej stronie (nie zmieniając zaznaczonego obszaru)

 • Shift+strzałka w lewo lub Shift+strzałka w prawo: rozszerza lub zmniejsza zaznaczony obszar

 • Ctrl+Shift+strzałka w lewo lub Ctrl+Shift+strzałka w prawo: rozszerza lub zmniejsza zaznaczony obszar (nie zmieniając dotychczas wybranych obszarów)

 • Home lub End: wybiera pierwszą lub ostatnią kolumnę (klawisze Shift lub Ctrl działają tak, jak w przypadku klawiszy strzałek)

 • Shift+Spacja: wybiera zakres kolumn od ostatnio wybranej do bieżącej

 • Ctrl+Shift+Spacja: wybiera zakres kolumn od ostatnio wybranej do bieżącej (nie zmieniając dotychczas wybranych obszarów)

 • Ctrl+A: zaznacza wszystkie kolumny

 • Shift+F10: otwiera menu kontekstowe

 • Ctrl+1 ... Ctrl+7: ustawia typ kolumny 1-7 dla zaznaczonych kolumn

 • Strzałka w górę lub w dół: przewija tabelę w dół lub w górę o jeden wiersz

 • Page Up lub Page Down: przewija tabelę w dół lub w górę o jedną stronę

 • Ctrl+Home lub Ctrl+End: przejście do pierwszej lub ostatniej pozycji tabeli

Sterowanie oknem dialogowym Wstaw - Znak specjalny

 • Naciskanie klawisza Tab powoduje przechodzenie do kolejnych formantów okna dialogowego.

 • Naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+strzałka w dół powoduje rozwinięcie pola kombi. Klawisz Enter służy do wybierania bieżącego wpisu w polu kombi.

 • Za pomocą klawiszy strzałek można poruszać się po głównym obszarze wyboru. Naciśnięcie spacji dodaje bieżący znak do listy znaków do wstawienia.