Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer

Aby szybko wykonywać często używane operacje w LibreOffice możesz używać skrótów klawiaturowych. Ta sekcja opisuje skróty używane w LibreOffice Writer.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.

Klawisze funkcyjne w LibreOffice Writer

Skróty klawiaturowe

Efekt

F2

Pasek formuły

Ctrl+F2

Wstaw pola

F3

Uzupełnij Autotekst

Ctrl+F3

Edycja Autotekstu

Shift+F4

Zaznacz następną ramkę

Ctrl+Shift+F4

Otwórz widok źródła danych

F5

Włącz/wyłącz nawigatora

Ctrl+Shift+F5

Nawigator włączony, przejdź do numeru strony

F7

Pisownia

Ctrl+F7

Wyrazy bliskoznaczne

F8

Tryb rozszerzania

Ctrl+F8

Włącz/wyłącz cieniowanie pól

Shift+F8

Wybór dodatkowy

Ctrl+Shift+F8

Tryb zaznaczania bloku

F9

Aktualizuj pola

Ctrl+F9

Pokaż pola

Shift+F9

Przelicz tabelę

Ctrl+Shift+F9

Aktualizuj pola i listy wprowadzania

Ctrl+F10

Włącz/wyłącz znaki niedrukowalne

F11

Okno stylów włącz / wyłącz

Shift+F11

Utwórz styl

Ctrl+F11

Ustawia fokus w polu Zastosuj styl

Ctrl+Shift+F11

Aktualizuj styl

F12

Włącz numerowanie

Ctrl+F12

Wstaw lub edytuj tabelę

Shift+F12

Włącz wypunktowanie

Ctrl+Shift+F12

Wyłącz numerowanie/wypunktowanie

 

Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer

Skróty klawiaturowe

Efekt

Ctrl+A

Zaznacz wszystko

Ctrl+J

Wyrównaj od lewej do prawej

Ctrl+D

Podwójne podkreślenie

Ctrl+E

Wyrównaj do środka

Ctrl+H

Znajdź i zamień

Ctrl+Shift+P

Indeks górny

Ctrl+L

Wyrównaj do lewej

Ctrl+R

Wyrównaj do prawej

Ctrl+Shift+B

Indeks dolny

Ctrl+Y

Ponów ostatnie polecenie

Ctrl+0 (zero)

Zastosuj styl akapitu Treść tekstu

Ctrl+1

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 1

Ctrl+2

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 2

Ctrl+3

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 3

Ctrl+4

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 4

Ctrl+5

Zastosuj styl akapitu Nagłówek 5

Ctrl + przycisk plus(+)

Oblicza zaznaczony tekst i kopiuje wynik do Schowka.

Ctrl+myślnik/minus(-)

Łączniki miękkie; dzielenie wyrazów zdefiniowane przez użytkownika.

Ctrl+Shift+minus(-)

Łącznik nierozdzielający (nie używany do dzielenia wyrazów)

Ctrl+znak mnożenia/gwiazdka * (na klawiaturze numerycznej)

Uruchom pole makro

Ctrl+Shift+spacja

Spacje nierozdzielające. Spacje nierozdzielające nie są używane przy przenoszeniu wyrazów i nie są rozszerzane przy wyrównaniu do lewej i prawej.

Shift+Enter

Nowa linia w bieżącym akapicie

Ctrl+Enter

Ręczny podział strony

Ctrl+Shift+Enter

Koniec kolumny w tekście wielokolumnowym

Alt+Enter

Wprowadzenie nowego paragrafu/ustępu bez numeracji wewnątrz listy. Nie działa,gdy kursor jest na końcu listy.

Alt+Enter

Wstawienie nowego akapitu bezpośrednio prze lub po rozdziale, albo przed tabelą.

Strzałka w lewo

Przesuń kursor w lewo

Shift+Strzałka w lewo

Przesuń kursor w lewo i zaznacz

Ctrl+Strzałak w Lewo

Idź na początek wyrazu

Ctrl+Shift+Strzałka w Lewo

Zaznaczanie całych wyrazów w lewo

Strzałka w prawo

Przesuń kursor w prawo

Shift+Strzałka w prawo

Przesuń kursor w prawo i zaznacz

Ctrl+strzałka w Prawo

Przejdź na początek kolejnego wyrazu

Ctrl+Shift+Strzałka w Prawo

Zaznaczanie całych wyrazów w prawo

Strzałka w górę

Przesuń kursor jeden wiersz w górę

Shift+Strzałka w górę

Zaznaczanie wierszy w górę

Ctrl+Strzałka w górę

Przenieś kursor na początek poprzedniego akapitu

Ctrl+Shift+Strzałka w górę

Zaznacz do początku akapitu. Następne naciśnięcie klawiszy rozszerza zaznaczenie do początku poprzedniego akapitu

Strzałka w dół

Przesuń kursor jeden wiersz w dół

Shift+Strzałka w dół

Zaznaczanie wierszy w dół

Ctrl+Strzałka w dół

Przenieś kursor na początek następnego akapitu.

Ctrl+Shift+Strzałka w dół

Zaznacz do końca akapitu. Następne naciśnięcie klawiszy rozszerza zaznaczenie do końca następnego akapitu

Home

Idź na początek wiersza

Home+Shift

Idź na początek wiersza i zaznacz

End

Idź na koniec wiersza

End+Shift

Idź na koniec wiersza i zaznacz

Ctrl+Home

Idź na początek dokumentu

Ctrl+Home+Shift

Idź i zaznacz tekst do początku dokumentu

Ctrl+End

Idź na koniec dokumentu

Ctrl+End+Shift

Idź i zaznacz tekst do końca dokumentu

Ctrl+PageUp

Przełącza kursor pomiędzy tekstem a główką

Ctrl+PageDown

Przełącza kursor pomiędzy tekstem a stopką

Insert

Przełącz pomiędzy trybem wstawianie i nadpisywania

PageUp

Przejście o jeden ekran w górę

Shift+PageUp

Przejście o ekran w górę z zaznaczeniem

PageDown

Przejście o ekran w dół

Shift+PageDown

Przejście o ekran w dół z zaznaczeniem

Ctrl+Del

Usuń tekst do końca wyrazu

Ctrl+Backspace

Usuń tekst do początku słowa

Na liście: usuń pusty akapit przed bieżącym akapitem

Ctrl+Del+Shift

Usuń tekst do końca zdania

Ctrl+Shift+Backspace

Usuń tekst do początku zdania

Ctrl+Tab

Następna podpowiedź w funkcji automatycznego uzupełniania słów

Ctrl+Shift+Tab

Użyj poprzedniej podpowiedzi w funkcji automatycznego uzupełniania słów

Ctrl+Alt+Shift+V

Wkleja zawartość schowka jako niesformatowany tekst.

Ctrl + podwójne kliknięcie lub Ctrl + Shift + F10

Ta kombinacja pozwala szybko zadokować lub oddokować okno Nawigatora, Styli, a także inne okna


Skróty używane przy pracy z akapitami i konspektami

Skróty klawiaturowe

Efekt

Ctrl+Alt+strzałka w górę

Przesuń aktywny akapit lub zaznaczone akapity o jeden akapit w górę.

Ctrl+Alt+strzałka w dół

Przesuń aktywny akapit lub zaznaczone akapity o jeden akapit w dół.

Tab

Nagłówek w formacie "Nagłówek X" (X = 1-9) jest przesuwany w konspekcie o jeden poziom niżej.

Shift + Tab

Nagłówek w formacie "Nagłówek X" (X = 2-10) jest przesuwany w konspekcie o jeden poziom wyżej.

Ctrl+Tab

Na początku nagłówka: Wstawia znak tabulatora. W zależności od menedżera okien w użyciu,Alt+Tabulator może być stosowany zamiast.

Aby zmienić poziom nagłówków za pomocą klawiatury, w pierwszej kolejności należy umieścić kursor przed nagłówkiem.

 

Skróty klawiaturowe używane przy pracy z tabelami w LibreOfficeWriter

Skróty klawiaturowe

Efekt

Ctrl+A

Jeśli aktywna komórka jest pusta: zaznacza całą tabelę. W przeciwnym wypadku: zaznacza zawartość aktywnej komórki. Ponowne naciśnięcie zaznacza całą tabelę.

Ctrl+Home

Jeśli aktywna komórka jest pusta: powoduje przejście do początku tabeli. W przeciwnym wypadku: pierwsze naciśnięcie powoduje przejście na początek aktywnej komórki, drugie - na początek bieżącej tabeli, trzecie - na początek dokumentu.

Ctrl+End

Jeśli aktywna komórka jest pusta: powoduje przejście na koniec tabeli. W przeciwnym wypadku: pierwsze naciśnięcie powoduje przejście na koniec aktywnej komórki, drugie - na koniec bieżącej tabeli, trzecie - na koniec dokumentu.

Ctrl+Tab

Wstawia znak tabulatora (tylko w tabelach). W zależności od menedżera okien użyj, Alt+Tabulator może być stosowany zamiast.

Alt+Strzałki

Zwiększa lub zmniejsza wielkość kolumny lub wiersza w prawej lub dolnej krawędzi komórki

Alt+Shift+klawisze strzałek

Zwiększa lub zmniejsza wielkość kolumny lub wiersza w lewej lub górnej krawędzi komórki

Alt+Ctrl+Strzałki

Podobnie jakAlt, ale tylko aktywna komórka jest modyfikowana

Ctrl+Alt+Shift+klawisze strzałek

Podobnie jakAlt, ale tylko aktywna komórka jest modyfikowana

Ctrl+Shift+T

Usuwa ochronę komórek we wszystkich zaznaczonych tabelach. Jeśli nie jest zaznaczona żadna tabela usuwa ochronę komórek we wszystkich tabelach w dokumencie.

Shift+Ctrl+Del

Jeśli żadna komórka nie została zaznaczona, zostanie usunięta zawartość następnej komórki. Jeśli komórki zostały zaznaczone, zostanie usunięty cały wiersz zaznaczenia. Jeśli wszystkie wiersze zostały zaznaczone całkowicie lub częściowo, zostanie usunięta cała tabela.

Jeśli żadna komórka nie została zaznaczona i kursor jest na końcu tabeli, akapit tabeli zostanie usunięty, o ile nie jest to ostatni akapit w dokumencie.

Jeśli została zaznaczona jedna lub więcej komórek, zostanie usunięty cały wiersz zawierający zaznaczenie. Jeśli wszystkie wiersze zostały zaznaczone całkowicie lub częściowo, zostanie usunięta cała tabela.

 

Skróty klawiaturowe pomocne przy zmianie położenia i rozmiarów ramek, grafik i obiektów

Skróty klawiaturowe

Efekt

Esc

Kursor znajduje się wewnątrz ramki tekstowej i żaden tekst nie jest zaznaczony: klawisz Escape zaznacza ramkę tekstową.

Ramka tekstowa jest zaznaczona: klawisz Escape usuwa kursor z ramki tekstowej.

F2 lub Enter lub dowolny klawisz którego użycie powoduje wyświetlenie znaku na ekranie

Jeśli ramka tekstowa jest zaznaczona: ustawia kursor na końcu tekstu w ramce tekstowej. Naciśnięcie dowolnego klawisza wprowadzającego znak na ekranie, kiedy dokument jest w trybie edycji, powoduje dołączenie wprowadzonego znaku do tekstu.

Alt+Strzałki

Przesuń obiekt.

Alt+Ctrl+Strzałki

Zmienia rozmiar przez przesunięcie prawego dolnego rogu.

Alt+Ctrl+Shift+klawisze strzałek

Zmienia rozmiar przez przesunięcie lewego górnego rogu.

Ctrl+Tab

Wybiera zakotwiczenie obiektu (w trybie edycji punktów).